Obavijest o cijeni usluge korištenja vrtića u slučaju određivanja samoizolacije u vrijeme epidemije COVID-19

Na temelju članka 55. Statuta Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin, KLASA: 601-05/18-01/01, URBROJ: 2144-22-04-18-37, te temeljem Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Gradonačelnika Grada Labina KLASA: 022-05/20-01/2-279, URBROJ: 2144/01-01-20-1, ravnateljica Ivana Škopac donosi

Odluku o cijeni usluge korištenja vrtića u slučaju određivanja samoizolacije u vrijeme epidemije COVID-19