Upravljanje vrtićem

Upravno vijeće

Dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće.

Upravno vijeće ima od 5 do 7 članova. Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.

 

Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama:

– odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića,

– predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,

– predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića,

– odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,

– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno ovom Zakonu,

– obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin čine:

– članovi iz reda osnivača Dalibor Zupičić (predsjednik), Helena Griparić Memić, Vesna Blažina Hatić i Borjan Batagelj

– član iz reda roditelja djece korisnika usluga Goran Jovanović

– članovi iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića Ljiljana Krušelj i Danijela Dobrić

 

Ravnatelj

Ravnatelj dječjeg vrtića je poslovodni i stručni voditelj dječjeg vrtića.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine.

 

Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama ravnatelj:

– predlaže godišnji plan i program rada,

– brine se za provođenje odluka upravnog vijeća, odgojiteljskog vijeća i drugih tijela,

– obavlja druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom.

 

Odgojiteljsko vijeće

Stručno tijelo dječjeg vrtića je odgojiteljsko vijeće.

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

 

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada dječjeg vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.