Programi

REDOVITI PROGRAM

Redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi je prilagođen je razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima, a provodi se u matičnom vrtiću Labin te područnim odjeljenjima Vinež, Rabac, Raša, Stari grad, Potpićan i Jaslice Labin.
Ciljevi i zadaće redovitog programa usmjereni su na očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta te poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija i svih djetetovih aktualnih i potencijalnih sposobnosti i vještina (tjelesnih, intelektualnih, socio-emocionalnih i izražajnih), uz naglašenu komunikacijsku i interakcijsku komponentu.
Redoviti program počinje s radom u 6,15 sati i traje do 16,30 sati u svim odjeljenjima Dječjeg vrtića.

 

REDOVNI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

Cilj programa je stvaranje adekvatnih poticaja i okruženja za cjelokupni razvoj djeteta, posebno onih kojima će se zadovoljiti djetetova potreba za učenjem stranog jezika, tako da će se rano učenje engleskog jezika realizirati kroz situacijski pristup rada s djecom.
Specifične zadaće programa odnose se na omogućavanje, upoznavanje, razumijevanje i smisleno korištenje stranog jezika – engleskog jezika u nizu različitih aktivnosti i situacija, razvijanje senzibiliteta za engleski jezik, poticanje i motivaciju djece na situacijsko učenje riječi, jezičnih i fonetskih formi, poticanje djetetove samoaktivnosti i interesa za postupnim slušanjem, razumijevanjem i nadopunom talijanskog vokabulara te poticanje međukulturnog razumijevanja i komunikacije djece s drugim subjektima u odgojno-obrazovnoj ustanovi, kao i s onima izvan nje.

 

REDOVNI POGRAM NA JEZIKU I PISMU NACIONALNIH MANJINA – PROGRAM NA TALIJANSKOM JEZIKU

Cilj programa je osigurati poticajno okruženje (prostor, opremu, stručni kadar, raznovrsne aktivnosti) u kojem će dijete na prirodan i spontan način učiti talijanski jezik u situacijskom kontekstu.
Specifične zadaće programa odnose se na omogućavanje, upoznavanje, razumijevanje i smisleno korištenje jezika nacionalne manjine – talijanskog jezika u nizu različitih aktivnosti i situacija, razvijanje senzibiliteta za talijanski jezik, poticanje i motivaciju djece na situacijsko učenje riječi, jezičnih i fonetskih formi, poticanje djetetove samoaktivnosti i interesa za postupnim slušanjem, razumijevanjem i nadopunom talijanskog vokabulara te poticanje međukulturnog razumijevanja i komunikacije djece s drugim subjektima u odgojno-obrazovnoj ustanovi, kao i s onima izvan nje.

 

REDOVNI PROGRAM OBOGAĆEN ELEMENTIMA PROGRAMA SOCIJALNO-EMOCIONALNOG UČENJA PATHS – RASTEM

Program socijalnog i emocionalnog učenja djece predškolske dobi PATHS – RASTEM (Promoting Alternative THinking Strategies – Razvoj Alternativnih Strategija Mišljenja) je sveobuhvatni razvojno utemeljen kurikulum univerzalne prevencije kojim se promovira socijalno-emocionalna kompetencija, te pomaže u preveniranju ponašajnih i emocionalnih problema djece.
Elemente PATHS-RASTEM programa u Dječjem vrtiću “Pjerina Verbanac” Labin ostvaruje šest educiranih odgojiteljica u tri odgojne skupine djece u Centralnom vrtiću prema definiranim i pripremljenim lekcijama programa, uz prilagodbu uvjetima određene odgojne skupine. Lekcije sadrže tijek aktivnosti i potrebne materijale i poticaje, uz poželjnu nadopunu istih ovisno o kreativnosti i domišljatosti odgojitelja.

 

PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S POSEBNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM POTREBAMA

Programi za djecu predškolske dobi s posebnim potrebama nastali su na temelju javnih potreba i u Dječjem vrtiću provode se za djecu s teškoćama u razvoju. Programi se provode s djecom starosne dobi od prve godine do polaska u školu i to uključivanjem djece u odgojno-obrazovne skupine s redovitim programom.
Bazična pretpostavka programa je inkluzija – pravo djeteta na igru i učenje s vršnjacima tipičnog razvoja, pravo da bude poštovano u cjelini te da mu bude pružena upravo ona vrsta podrške potrebna za razvoj osobnih kompetencija koje mu pomažu da živi kvalitetnim životom i postane ravnopravni član lokalne zajednice. Inkluzija omogućuje djeci s teškoćama u razvoju mogućnost promatranja i imitiranja dobrih modela učenja te životnih interakcija s djecom koja nemaju teškoća što pozitivno pridonosi njihovom razvoju. Ostala se djeca, istovremeno, uče toleranciji, prihvaćanju međusobnih različitosti, brizi jedni o drugima te spoznaju kako vlastite teškoće nisu prepreka ka postizanju određenih životnih ciljeva.

 

PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Za djecu koja su uključena u redovite programe, dječji vrtić sadržaje programa predškole provodi u sklopu redovitog programa. Za djecu koja nisu polaznici redovitog programa dječjeg vrtića, program se provodi od 1. listopada do 31. svibnja, a ukupno traje 250 sati godišnje.
Cilj programa je omogućiti zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštivanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarivanjem njegovih potencijala. Program predškole mora osigurati svakom djetetu u godini prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unapređivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

 

RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA «LET’S GO!»

Program je namijenjen djeci predškolske dobi već obuhvaćenoj redovitim programom predškolskog odgoja. Cilj programa je senzibilizirati djecu za engleski jezik, kulturu i običaje, te poticati dječje aktivno usvajanje engleskog jezika.
Program se ostvaruje sa grupom do 20 djece od navršene tri godine do polaska u osnovnu školu i to dva puta tjedno po jedan sat (u popodnevnim satima) u periodu od listopada do lipnja tekuće godine. Program se provodi u prostorima Dječjeg vrtića «Pjerina Verbanac» Labin.

 

PROGRAM RADIONICA ZA RODITELJE “RASTIMO ZAJEDNO”

Program „Rastimo zajedno“ nastao je u okviru šireg programa UNICEF-a za podršku roditeljstvu “Prve tri su najvažnije”, a provodi se diljem Hrvatske. Program je namijenjen roditeljima najmlađe djece u dobi do četiri godine života, a svrha Programa je omogućiti protok informacija, znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promiču osobni rast i razvoj kompetentnosti roditelja i djeteta.
Glavni cilj Programa je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojemu roditelji s voditeljicama radionica i s drugim roditeljima razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo, upoznaju bolje sebe kao roditelja, upoznaju se sa znanstvenim stajalištima o razvojno poticajnoj interakciji roditelja i djeteta, kao i o roditeljstvu na dobrobit djeteta i roditelja.