Programi

REDOVITI PROGRAM

Redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi je prilagođen je razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima, a provodi se u matičnom vrtiću Labin te područnim odjeljenjima Vinež, Rabac, Raša, Stari grad, Potpićan i Jaslice Labin.
Ciljevi i zadaće redovitog programa usmjereni su na očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta te poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija i svih djetetovih aktualnih i potencijalnih sposobnosti i vještina (tjelesnih, intelektualnih, socio-emocionalnih i izražajnih), uz naglašenu komunikacijsku i interakcijsku komponentu.
Redoviti program počinje s radom u 6,15 sati i traje do 16,30 sati u svim odjeljenjima Dječjeg vrtića.

 

REDOVNI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

Cilj programa je stvaranje adekvatnih poticaja i okruženja za cjelokupni razvoj djeteta, posebno onih kojima će se zadovoljiti djetetova potreba za učenjem stranog jezika, tako da će se rano učenje engleskog jezika realizirati kroz situacijski pristup rada s djecom.
Specifične zadaće programa odnose se na omogućavanje, upoznavanje, razumijevanje i smisleno korištenje stranog jezika – engleskog jezika u nizu različitih aktivnosti i situacija, razvijanje senzibiliteta za engleski jezik, poticanje i motivaciju djece na situacijsko učenje riječi, jezičnih i fonetskih formi, poticanje djetetove samoaktivnosti i interesa za postupnim slušanjem, razumijevanjem i nadopunom talijanskog vokabulara te poticanje međukulturnog razumijevanja i komunikacije djece s drugim subjektima u odgojno-obrazovnoj ustanovi, kao i s onima izvan nje.

 

REDOVNI POGRAM NA JEZIKU I PISMU NACIONALNIH MANJINA – PROGRAM NA TALIJANSKOM JEZIKU

Cilj programa je osigurati poticajno okruženje (prostor, opremu, stručni kadar, raznovrsne aktivnosti) u kojem će dijete na prirodan i spontan način učiti talijanski jezik u situacijskom kontekstu.
Specifične zadaće programa odnose se na omogućavanje, upoznavanje, razumijevanje i smisleno korištenje jezika nacionalne manjine – talijanskog jezika u nizu različitih aktivnosti i situacija, razvijanje senzibiliteta za talijanski jezik, poticanje i motivaciju djece na situacijsko učenje riječi, jezičnih i fonetskih formi, poticanje djetetove samoaktivnosti i interesa za postupnim slušanjem, razumijevanjem i nadopunom talijanskog vokabulara te poticanje međukulturnog razumijevanja i komunikacije djece s drugim subjektima u odgojno-obrazovnoj ustanovi, kao i s onima izvan nje.

 

REDOVNI PROGRAM OBOGAĆEN ELEMENTIMA PROGRAMA SOCIJALNO-EMOCIONALNOG UČENJA PATHS – RASTEM

Program socijalnog i emocionalnog učenja djece predškolske dobi PATHS – RASTEM (Promoting Alternative THinking Strategies – Razvoj Alternativnih Strategija Mišljenja) je sveobuhvatni razvojno utemeljen kurikulum univerzalne prevencije kojim se promovira socijalno-emocionalna kompetencija, te pomaže u preveniranju ponašajnih i emocionalnih problema djece.
Elemente PATHS-RASTEM programa u Dječjem vrtiću “Pjerina Verbanac” Labin ostvaruje šest educiranih odgojiteljica u tri odgojne skupine djece u Centralnom vrtiću prema definiranim i pripremljenim lekcijama programa, uz prilagodbu uvjetima određene odgojne skupine. Lekcije sadrže tijek aktivnosti i potrebne materijale i poticaje, uz poželjnu nadopunu istih ovisno o kreativnosti i domišljatosti odgojitelja.

 

PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI S POSEBNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM POTREBAMA

Programi za djecu predškolske dobi s posebnim potrebama nastali su na temelju javnih potreba i u Dječjem vrtiću provode se za djecu s teškoćama u razvoju. Programi se provode s djecom starosne dobi od prve godine do polaska u školu i to uključivanjem djece u odgojno-obrazovne skupine s redovitim programom.
Bazična pretpostavka programa je inkluzija – pravo djeteta na igru i učenje s vršnjacima tipičnog razvoja, pravo da bude poštovano u cjelini te da mu bude pružena upravo ona vrsta podrške potrebna za razvoj osobnih kompetencija koje mu pomažu da živi kvalitetnim životom i postane ravnopravni član lokalne zajednice. Inkluzija omogućuje djeci s teškoćama u razvoju mogućnost promatranja i imitiranja dobrih modela učenja te životnih interakcija s djecom koja nemaju teškoća što pozitivno pridonosi njihovom razvoju. Ostala se djeca, istovremeno, uče toleranciji, prihvaćanju međusobnih različitosti, brizi jedni o drugima te spoznaju kako vlastite teškoće nisu prepreka ka postizanju određenih životnih ciljeva.

 

PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Za djecu koja su uključena u redovite programe, dječji vrtić sadržaje programa predškole provodi u sklopu redovitog programa. Za djecu koja nisu polaznici redovitog programa dječjeg vrtića, program se provodi od 1. listopada do 31. svibnja, a ukupno traje 250 sati godišnje.
Cilj programa je omogućiti zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštivanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarivanjem njegovih potencijala. Program predškole mora osigurati svakom djetetu u godini prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unapređivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

 

RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA «LET’S GO!»

Program je namijenjen djeci predškolske dobi već obuhvaćenoj redovitim programom predškolskog odgoja. Cilj programa je senzibilizirati djecu za engleski jezik, kulturu i običaje, te poticati dječje aktivno usvajanje engleskog jezika.
Program se ostvaruje sa grupom do 20 djece od navršene tri godine do polaska u osnovnu školu i to dva puta tjedno po jedan sat (u popodnevnim satima) u periodu od listopada do lipnja tekuće godine. Program se provodi u prostorima Dječjeg vrtića «Pjerina Verbanac» Labin.

 

PROGRAM RADIONICA ZA RODITELJE “RASTIMO ZAJEDNO”

Program „Rastimo zajedno“ nastao je u okviru šireg programa UNICEF-a za podršku roditeljstvu “Prve tri su najvažnije”, a provodi se diljem Hrvatske. Program je namijenjen roditeljima najmlađe djece u dobi do četiri godine života, a svrha Programa je omogućiti protok informacija, znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promiču osobni rast i razvoj kompetentnosti roditelja i djeteta.
Glavni cilj Programa je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojemu roditelji s voditeljicama radionica i s drugim roditeljima razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo, upoznaju bolje sebe kao roditelja, upoznaju se sa znanstvenim stajalištima o razvojno poticajnoj interakciji roditelja i djeteta, kao i o roditeljstvu na dobrobit djeteta i roditelja.

 

PROGRAM RADIONICA ZA RODITELJE “RASTIMO ZAJEDNO PLUS”

Program “Rastimo zajedno Plus” namijenjen je roditeljima predškolske djece s teškoćama u razvoju koji, suočeni s otežanim uvjetima podizanja svoje djece, imaju pojačane potrebe za informacijama i za osobnim osnaživanjem, te im je dodatna podrška i izmjena iskustava u grupi s drugim roditeljima koji imaju djecu s teškoćama iznimno dragocjena.
Program „Rastimo zajedno Plus“ promiče isti pristup roditeljstvu i podršci roditeljima kao i program „Rastimo zajedno“, s kojim dijeli osnovne vrijednosti i ciljeve. No roditelj djeteta s teškoćama u razvoju u svom roditeljstvu ima mnoštvo „dodataka“ – proživljava više strepnje i stresa, više izazova i pobjeda te treba više informacija, više razumijevanja, više stručnog rada, više brige društva. Svi ti „dodaci“ nazvani su „plus“. Stoga su ove radionice namijenjene osnaživanju roditelja da bi njihov dodatak roditeljstvu koje žive imao pozitivan predznak.

 

PROGRAM RADIONICA ZA OČEVE “KLUB OČEVA RASTIMO ZAJEDNO”

Program radionica „Klub očeva Rastimo zajedno” namijenjen je očevima djece predškolske dobi. Na radionicama posebna se pažnja posvećuje upravo ulozi oca u ranom djetinjstvu. Roditeljstvo se često gleda kroz majčinstvo, a očinstvo se donekle zanemaruje. Nova znanstvena otkrića pokazuju koliko je odnos očeva i djece važan za razvoj djeteta i govore o jedinstvenom doprinosu djetetovom dugoročnom psihosocijalnom razvoju koji daje očeva uključenost, osjetljiva podrška i poticaj u prvim godinama života.
Svrha Programa je omogućiti očevima stjecanje novih saznanja o ulozi oca u ranom djetinjstvu i promicanju djetetovog razvoja, promišljati o vlastitoj očinskoj ulozi, upoznati bolje sebe kao oca, razmjenjivati ideje o načinima na koje žive svoje očinstvo, razmjenjivati informacije i podršku u ostvarivanju svoje očinske uloge.