Obavijest

Na temelju odluke o izmjeni i dopuni odluke o demografskim mjerama (KLASA:021-05/21-01/119 URBROJ:2144/01-01-21-1) Grada Labina, roditelji čije dvoje ili više djece istovremeno pohađa ustanovu Dječji vrtić “Pjerina Verbanac” Labin i imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Labina, oslobođeni su plaćanja troškova sufinanciranja boravka za drugo i svako iduće dijete u vrtiću.

U svrhu ostvarivanja toga prava, potrebno je dostaviti potvrde o prebivalištu za oba roditelja ili skrbnika i za djecu za koje se pravo ostvaruje.

Potvrde možete predati u tajništvo Dječjeg  vrtića “Pjerina Verbanac” Labin do 30. rujna 2022. godine.