Pravni kutak

 

Pravilnici i akti vrtića

STATUT Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac

STATUT Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac 2019 – pročišćeni tekst

Protokoli postupanja u rizičnim situacijama u DV

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Pravilnik o radu

Pravilnik o radu 2019. – usklada s kolektivnim ugovorom

Kurikulum vrtića 2018-2019

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika

Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

 

Godišnji programi i izvješća

Godišnji plan i program 2018-2019

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića za 2017-2018

 

Financije

BILJEŠKE UZ FIN IZVJEŠTAJE 2017-DV PJERINA VERBANAC

OBRAZAC BIL ZA 2017-DV PJERINA VERBANAC

OBRAZAC OBVEZE ZA 2017-DV PJERINA VERBANAC

OBRAZAC PR-RAS ZA 2017-DV PJERINA VERBANAC LABIN

OBRAZAC P-VRIO ZA 2017-DV PJERINA VERBANAC

OBRAZAC RAS-funkcijski ZA 2017-DV PJERINA VERBANAC

SPORAZUM O FINANCIRANJU REDOVNE DJELATNOSTI

DV OBRAZAC OBVEZE 2018.

DV OBRAZAC BIL 2018.

DV BILJEŠKE UZ OBRASCE

DV OBRAZAC RAS FINANCIJSKI 2018.

DV OBRAZAC P VRIO 2018.

DV OBRAZAC PR RAS 2018.

 

Javna Nabava

Pravilnik o jednostavnoj nabavi – DV Pjerina Verbanac

DV – PLAN NABAVE ROBA RADOVA I USLUGA 2018

I DOPUNA PLANA ROBA RADOVA I USLUGA 2018
 II DOPUNA PLANA ROBA RADOVA I USLUGA 2018
III DOPUNA PLANA ROBA RADOVA I USLUGA 2018
IV DOPUNA PLANA ROBA RADOVA I USLUGA 2018
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA – ČELNIK
DV – PLAN NABAVE ZA 2019.

 

Natječaji

Natječaj odgojitelj/ica – zamjena za roditeljski i godišnji dopust

Natječaj odgojitelj/ica – zamjena za rodiljni dopust

Natječaj pomagač/ica – asistent/ica za dijete s teškoćama u razvoju – 16 sati tjedno

Natječaj pomagač/ica – asistent/ica za dijete s teškoćama u razvoju – 12 sati tjedno

 

Pristup informacijama

Katalog informacija DV

Odluka o ustroju Kataloga informacija

 

Zakoni i podzakonski akti

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Drzavni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe